:: Nyomtatás :: Home
TRASZCENDENTÁLIS REALIZMUS

Péter Ágnes műveit szemlélve arra kényszerül az ember, hogy intuitíve élje át a művész mondanivalóját, amely egyszerre szubjektív lét-interpretáció és a világ egységéről, teljességéről, a dolgok, jelenségek lényegéről, összefüggéseiről alkotott belső képzet, ugyanakkor titokzatos jelrendszer, amely ősi vagy eljöven dő kultúrák töredékekben fennmaradt totemjeire, megsejtett emlék műveire emlékeztet, ismeretlen erők megsejtésére késztek maga sabb szellemi tartalmak megértésére szólítfel, egyszóval megszólít és gondolkodásra, elhomályosult érzelmek, érzékek átélésére ösztönöz.

Péter Ágnes műveiből az erő, az értelem, és az érzelem mágikus harmóniája árad. amely magával ragadja azokat is, akik nem kívánnak elmélyülni a jelentések megfejtésében.

A művész, akár a filozófusok, fogalmi szférában gondolkodik alkotás közben. Szobrai univerzális ideákat testesítenek meg, ame lyek azonban az ideálison túl közeli és távolabbi transzcendens valóságra irányulnak. Rejtett tulajdonságokat, minőségeket, tör vényeket kutatnak, jelenségeket értelmeznek, kultikus tereket, misztikus erőket idéznek.

Az alkotás során Péter Ágnes a valóságból kiemelt gondol kodási tárgyat elemi formákra, geometrikus keretekre, téri alak zatokra és organikus szimbólumokra egyszerűsíti, jelekké abszt rahálja, majd visszahelyezi abba az összefüggésbe, amelyből eredendően kiemelte A visszahelyezés több lépcsője a művészi gondolkodás változását- lásd alkotói periódusok-jelzi: plasztikai rendszereket, a létezés minden mozzanatát átható, egyetemes érvényű törvényeket rendszerbe foglaló plasztikus meditáció képeket.

Formai sajátosságokat tekintve az előbbieknél kiemelt jelentősége van a tudatosan szabálytalanná tett - elsősorban geometrikus - formáknak, az ipari anyagok, fémek nyers, durva rozsdás és géppel megmunkált felületek együttes használatának és a szabályos keretszerkezeteknek, később a zárt körvonaluk kép megmunkálással tagolt elemi formáknak és testeknek, a különböző anyagok szerkezeti és felületi különbözőségéből fakadó asszo ciatív kifejezési lehetőségekre építésnek és a szimmetrikus, szabá lyos testszerkezeteknek, majd a zárt formákból épített nyitott, geo metrikus térJeleknek és a fénynek.

PéterAgnes művészetének két döntőmozzanata sájátságos a fémanyagok átlényegítése érzetté, és visszafordítása képzetté. amelynek úiabban alkalmazotteszközei a fénypont irreális fénye, és a mágikus művészet formaelemeinek és térszerkezeteinek plasz tikus felidézése.

Műveit alaposan csak akkor szemlélhetjük meg, ha körül járjuk, amitől különös, egyszemélyes rítus részeseive válunk. Installácio tereiben a motívumok-szobrok-meghatározott belső rend szerinti ritmikus ismétlődése, permutációja és formavariációi, vagy a sötét mértani elemekből, felfelé nyúló testekből kiszüremlő, koncentrált fényekben láthatóvá tett belső részletek feltárulásának és eltűnésének váltakozása különös élményt nyújt. A tér fizikai és gondolati bejárásakor az adott tér fokozatosan nyílik meg előttünk, és intenzív átélésével, a jelentésrétegek értelmének felfejtésével szüntelen táguló szellemi-gondolati rendszerré szerveződik.

Péter Agnes utóbbi években készült műveiben és jelenlegi kifejezési nyelvében a mindennapok valóságának jel - képei helyébe a kozmikus valóság végtelen tér-, idő-, erő- relációi és törvényszerűségei léptek.

Művei lényegében letisztult meditációképek, intenzív elmélkedés és elfeledett érzéki élmények felidézésének eredményei, amelyek organikus életet rejtő, tisztán logikus, egyszerű felépítésű belső rendszereikkel, behelyettesíthető tartalmukkal, konkretizál ható szimbolikus elemeikkel, asszociativ érzékeket közvetítő felületeikkel a látható és láthatatlan valóságot vetítik egymásra, közös lényegüket hangsúlyozva, mint egyetlen értelmes egész totális érzeteinek képeit.

N. Mészáros Júlia
:: Nyomtatás :: Home ::